elcompcb.com

مهندسی کیفیت

اساس مهندسی کیفیت بر4 اصل زیر استوار شده است :

1- مدیریت کیفیت سرویس

 • بررسی و ممیزی مشتریان
 • مهندسی سرویس مشتریان
 • پیگیری شکایت مشتریان

2- مهندسی تضمین کیفیت

 • ترویج TQM
 • فعالیتهای QCC
 • فعالیتهای 6σ
 • آموزش کیفیت

3- کیفیت سیستم و اطلاعات

 • اجرای سیستم های کیفی
 • کنترل مستندات کیفی
 • گزارش گیری از مجموعه پارامترهای کیفی

4- تضمین کیفیت

 • مجموعه سیستم مدیریت کیفیت
 • مدیریت پیمانکاران
 • تحلیل اشکالات
 • نهادینه نمودن تضمین کیفیت با آموزش مستمر

مدیریت کیفیت

به منظور ارائه محصولات با کیفیت ، اساس کارمان را بر پنج شاخه اصلی زیر بنا نمودیم:

1- IQC

 • بررسی تامین کنندگان جدید
 • مدیریت منابع تامین
 • ممیزی دوره ای تامین کنندگان
 • بازرسی اقلام ورودی

2- IPQC

 • کنترل فرایند آماری
 • ممیزی فرایندها
 • کنترل کالیبراسیون تجهیزات تولیدی
 • نگهداری اصولی تجهیزات و ایزار تولیدی
 • بازنگری طراحی برای تولید

3- CQAI

 • اخذ و تمدید گواهینامه های استاندارد بین المللی ( UL , ISO )
 • برقراری سیستم کیفی و اجرای دقیق آن
 • آنالیز خرابی ها
 • ترویج کیفیتهای بین المللی

4- QAE

 • آنالیز مواد برگشتی
 • تستهای قابلیت اطمینان در حال تولید و پس از تولید
 • انجام کالیبراسیون و MSA
 • تدوین و اجرای دستورالعمل بازرسی کیفی برای تمام مراحل تولید 
 • ممیزی دوره ای سیستم کیفی

5- OQC

 • ارائه گزارش آماده سازی نمونه ها وتولید انبوه به مشتری
 • حصول اطمینان از کیفیت محصول نهایی با انجام تستهای Reliability
 • کنترل بسته بندی و حمل و نقل
 • ممیزی دوره ای حمل و نقل